X

Xaichun, Xiao 1944- Chinese 20000
Xenakis, Constantin 1931- Greek 3,000
Xenos, Nicos 1908-1984 Greek 3,000
Xi, Dejin 1923-1981 Chinese 2,000
Xi, Xu 1940- Chinese 10000
Xia, Xiao 1957- Chinese 8000
Xian, Yang 1819-1896 Chinese 25000
Xiaobai, Su 1949- Chinese 100,000
Xiaodong, Liu 1963- Chinese 100000
Xiaofei, Qiu 1977- Chinese 40000
Xiaogang, Zhang 1958- Chinese 500000+
Xiatong, Shen 1968- Chinese 12000+
Xinping, Su 1960- Chinese 100000
Xiong, Zhang 1803-1886 Chinese 3000
Xiongcai, Li 1910-2002 Chinese 30000
Xiradakis, Vea 1946- Greek 800
Xiuwen, Cui 1966- Chinese 8000+
Xi-Wen, Min 1918-2013 Chinese 8000
Xu, Bangda 1911- Chinese 6000
Xu, Bing 1955- Cinese 10000
Xu, Cao 1899-1961 Chinese 12000
Xuan, Ai 1947- Chinese 50000+
Xuehu, Guo 1908-2012 Chinese 2000
Xueshi, Bai 1915-2011 Chinese 100000+
Xuetao, Wang 1903-1982 Chinese 10000+
Xuhui, Mao 1956- Chinese 30000+
Xul, Solar 1887-1963 Argentinian 50000+